support-ledstrip

Installatie

strip PIN Arduino PIN Description
GND zwart GND Ground
VCC rood 5V Supply voltage
DATA geel Digital pin Stuursignaal

Download de Arduino library op Adafruit_NeoPixel en installeer met menu sketch>libraries>add from zip.

Aanbevolen:

 • Plaats een 1000 uF condensator tussen de + and – aansluitingen van de strip.
 • Houd de draadlengte tussen de Arduino en de eerste pixel zo kort mogelijk
 • Voer de DATA-IN van de strip door een 300-500 OHM weerstand.
 • Vermijd aansluite op een live circuit. Als het niet anders kan, verbind dan eerst de GROUND (-), dan + en als laatste de data.
 • Gebruik bij een 3.3V microcontroller bij voorkeur een LOGIC-LEVEL CONVERTER voor de data line.

Voorbeeld van basis sketch:

#include "Adafruit_NeoPixel.h"

#define LED_PIN  6

#define LED_COUNT 8

Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);


// setup() function -- runs once at startup --------------------------------

void setup() {
 strip.begin();      // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
 strip.show();      // Turn OFF all pixels ASAP
 strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
}


// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------

void loop() {
 // Fill along the length of the strip in various colors...
 colorWipe(strip.Color(255,  0,  0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color( 0, 255,  0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color( 0,  0, 255), 50); // Blue

 // Do a theater marquee effect in various colors...
 theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
 theaterChase(strip.Color(127,  0,  0), 50); // Red, half brightness
 theaterChase(strip.Color( 0,  0, 127), 50); // Blue, half brightness

 rainbow(10);       // Flowing rainbow cycle along the whole strip
 theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
}


// Some functions of our own for creating animated effects -----------------

void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
 for(int i=0; i RGB
    strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
   }
   strip.show();        // Update strip with new contents
   delay(wait);         // Pause for a moment
   firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
  }
 }
}

support VMA425

Installatie
7-segment display bord gebaseerd op de TM163x driver ic.

TM1637 pin configurartie
TM1637 PIN Arduino PIN Description
CLK Any digital PIN Clock
DIOPIN Any digital PIN Digital output
VCC 5V Supply voltage
GND GND Ground

Download de Arduino library op arduino-tm1637 en installeer met menu sketch>libraries>add from zip.

Voorbeeld van basis sketch:

/*
	Basic usage example
	Demonstrated some of the basic functionality of the library. 
    Initialize the display, set the backlight brightness, 
    print some text, count from 0 to 100 and print on display and blink some text.
 Note: make sure to set your serial monitor to line end: NEW LINE!
	The circuit:
 * connect TM1637 pin CLK to Arduino pin D4
 * connect TM1637 pin DIO to Arduino pin D5
 * connect TM1637 pin Vcc to Arduino pin 5V
 * connect TM1637 pin GND to Arduino pin GND
	Created 25 September 2015
	By Bram Harmsen
	https://github.com/bremme/arduino-tm1637
*/

// include the SevenSegmentTM1637 library
#include "SevenSegmentTM1637.h"

/* initialize global TM1637 Display object
* The constructor takes two arguments, the number of the clock pin and the digital output pin:
* SevenSegmentTM1637(byte pinCLK, byte pinDIO);
*/
const byte PIN_CLK = 4;  // define CLK pin (any digital pin)
const byte PIN_DIO = 5;  // define DIO pin (any digital pin)
SevenSegmentTM1637  display(PIN_CLK, PIN_DIO);

// run setup code
void setup() {
 Serial.begin(9600);     // initializes the Serial connection @ 9600 baud
 display.begin();      // initializes the display
 display.setBacklight(100); // set the brightness to 100 %
 display.print("INIT");   // display INIT on the display
 delay(1000);        // wait 1000 ms
};

// run loop (forever)
void loop() {
 display.print("LOOP");        // display LOOP on the display
 delay(1000);             // wait 1000 ms
 display.print("COUNTING SOME DIGITS");// print COUNTING SOME DIGITS
 display.clear();           // clear the display
 for (uint8_t i=0; i < 100; i++) {   // loop from 0 to 100
  display.print(i);          // display loop counter
  delay(100);             // wait 100 ms
 };
 display.clear();           // clear the display
 display.print("SUCC");        // print SUCC for success
 display.blink();           // blink SUCC
 delay(1000);             // wait 1000 ms
};

support Arduino Nano R3

De Arduino Nano is een klein, compleet, breadboard-vriendelijk ontwikkelboard gebaseerd op de ATmega328P, dezelfde chip als de UNO, uitgewerkt op minimaal formaat.

Soldeer de lange headers aan de lange kanten van het board. Gebruik de headers voor interne communicatie met andere modules, de ICSP pinnen, niet of soldeer ze vanaf de onderzijde (uitstekend naar boven). Gebruik voor seriële communicatie als uploaden een Mini-USB kabel.

Nano pin configurartie
Nano pin configurartie

Open de laatste versie van de Arduino ontwikkelsoftware. Selecteer in het tools>board menu Arduino Nano en Atmega328P (old bootloader) in het tools>processsor menu.

Nano tools menu instellingen

support ESP8266Witty

De witty cloud is een klein ontwikkel bord gebaseerd op de ESP-12 WiFi module. Net als de NodeMCU kan deze gemakkelijk via USB worden geprogrammeerd. Om dit systeem compact en energie besparend te houden bestaat deze uit 2 delen. De bovenste helft bevat een USB aansluiting (alleen spanning), een LDR, een LED en de ESP-12 module. Het onderste deel heeft een CH340 USB communicatie chip met USB aansluiting om de ESP chip te flashen / programmeren.

Sluit het onderste deel van de module met een micro usb kabel aan op een pc met de laatste versie van de Arduino-IDE ontwikkelingssoftware.
Start de Arduino-IDE en selecteer Adafruit Feather HUZZAH esp8266 in het tools>board menu. Selecteer de juiste usb-port in het tools>port menu.

Maak een nieuwe sketch aan, knip/plak onderstaande code en laad de sketch naar de esp8266 module. Na het uploaden start de module als access point Witty IoT. Zoek in de lijst met access points in de wifi settings van een telefoon of ander mobiel apparaat naar Witty IoT en maak een verbinding. De RGBled op uw esp8266 module knippert ter bevestiging van de verbinding.
In het file>examples menu vindt u diverse sketches om verder te exprimenteren met uw Witty board.

////////////////////////////////////////////////
// ESP8266 Serial ESP-12F Wi-Fi Witty Cloud Development Board.
// select "Adafruit Feather HUZZAH esp8266" in the board menu.
// test sketch:
// Creates AccessPoint "Witty IoT", find it in the wifi settings of
// a device and connect: your Witty board will blink.
////////////////////////////////////////////////

#include <ESP8266WiFi.h>

WiFiServer server(80);             /* Initialize the server on Port 80 */

void setup() {
 WiFi.mode( WIFI_AP );            /* Our ESP8266-12E is an AccessPoint */
 WiFi.softAP( "Witty_IoT", "12345678" );   /* Provide the (SSID, password) */ 
 server.begin();               /* Start the HTTP Server */
 
 Serial.begin( 115200 );           /* Start communication between the ESP8266-12E and the monitor window */
 IPAddress HTTPS_ServerIP = WiFi.softAPIP(); /* Obtain the IP of the Server */
 Serial.print( "Server IP is: " );      /* Print the IP to the monitor window */
 Serial.println( HTTPS_ServerIP );
}

void loop()
{
 WiFiClient client = server.available();
 
 /* no client: do nothing */
 if (!client) return;
 
 /* client: blink in acknowledgement */
 Serial.println( "Somebody has connected :)" );
 analogWrite(13, 255);
 delay(100);
 analogWrite(13, 0);
 analogWrite(15, 255);
 delay(100);
 analogWrite(15, 0);
 analogWrite(12, 255);
 delay(100);
 analogWrite(12, 0);
}

support Sharp GP2Y0A02YK0F

////////////////////////////////////////////////
// This Arduino example demonstrates bidirectional operation of a 
// Sharp GP2Y0A02YK0F distance sensor.
////////////////////////////////////////////////

#include "math.h"

unsigned long now    = 0;

const byte ir_num    = 1;
int ir_pin[]      = { A0 };
const byte read_num   = 40;
int reads[ ir_num ][ read_num ];    // the reads from the analog input

int ir_read( int i ){
 static int read_id[] = { 0, 0 };   // the index of the current reading
 static int total[]  = { 0, 0 };   // the running total
 static int average[] = { 0, 0 };   // the average
 total[ i ] = total[ i ] - reads[ i ][ read_id[ i ] ];
 reads[ i ][ read_id[ i ] ] = analogRead( ir_pin[ i ] );
 total[ i ] = total[ i ] + reads[ i ][ read_id[ i ] ];
 read_id[ i ]++;
 if( read_id[ i ] >= read_num ) read_id[ i ] = 0;
 average[ i ] = total[ i ] / read_num;
 return average[ i ];
}

void ir_parse(){
 static int ir_val[] = { 0, 0 };   // variable to store the value coming from the sensor
 static unsigned long ir_start = 0;
 static int ir_step = 40;
 static int ir_min  = 170;
 
 if( now - ir_start > ir_step ){
  ir_val[ 0 ] = constrain( ir_read( 0 ) - ir_min, 0, 800 );
  if( ir_val[ 0 ] > 0 )Serial.println( ir_val[ 0 ] );
 }
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void setup() {
 for ( int i = 0; i < ir_num; i++ ) {
  for ( int thisReading = 0; thisReading < read_num; thisReading++ ) {
   reads[ i ][ thisReading ] = 0;
  }
 } 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println( "start sharp setup" );
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop(){
 now = millis();
 ir_parse();
}

support vma401

Een stepper motor wordt aangedreven door de vier spoelen rondom de kern beurtelings te activeren. De tussenliggende tijd bepaalt de snelheid.

De 1-of-2-fase methode geeft de kleinste stap met gemiddelde kracht.
De 2-fase methode geeft de grootste kracht.

In dit voorbeeld kiezen we voor de grootste precisie, de 1-2 fase methode.
De arduino pinnen worden beurtelings hoog of laag gezet om de gekoppelde spoelen activeren. Dat kan natuurlijk in een loop, dat werkt op ieder model Arduino maar geeft een minder vloeiende beweging.
Door gebruik te maken van port manipulatie, worden de pinnen in 1 handeling hoog of laag gezet. Omdat port manipulatie per model verschillend wordt geactiveerd, is deze methode modelafhankelijk, onderstaande sketch is voor de Arduino Uno.

Verbind:

 • De stuurpinnen van de controller met digitale pinnen 2,3,4 en 5 van de Arduino.
 • De + en pinnen met de Arduino 5v poort en ground, of een andere voeding tot 12v. Vergeet dan niet de ground van die voeding te verbinden met de ground van de Arduino!

download zip-file

////////////////////////////////////////////////
// steppenmotor: 28BYJ-48, 4-phase, 8-beat motor, geared down by factor of 68.
// step angle 5.625/64, operating Frequency 100pps, current draw 92mA, ULN2003 interface board.
// Motor will run alternately left and right at random intervals.
////////////////////////////////////////////////

// binary 360 degree patterns of active pins
byte coils[8] = { B00000110, B00001110, B00001010, B00011010, B00010010, B00110010, B00100010, B00100110 };
int coil_dir = 1;
int coil_cur = 0;
byte coil_num = 8;

int run_step = 800;
int run_target = 4096;
int run_pos = 0;

unsigned long run_start = 0; // use time - not delay() - to free the loop foor other processes
unsigned long run_now = 0;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void setup() {
 DDRD = DDRD | B00111100; //declare the coil pins in section D as outputs
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop(){
 run_now = micros();
 if( run_now - run_start > run_step ){
  run_start = run_now;
  bounce();
  run_coils();
 }
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
boolean run_circle(){
 switch( coil_dir ){
  case -1:
  return( run_pos > run_target );
  break;
  case 1:
  return( run_pos < run_target );
  break;
 }
}

void bounce(){
 if( !run_circle() ){
  run_pos = 0;
  coil_dir = -coil_dir;
  run_target = random( 8 ) * 512 * coil_dir;
 }
 run_pos += coil_dir;
}

void run_coils (){
 PORTD = coils[ coil_cur ];
 coil_cur += coil_dir;
 if( coil_cur<0 || coil_cur > coil_num ){
  if( coil_cur < 0 ) coil_cur = coil_num;
  else coil_cur = 0;
 }
}