support ESP8266Witty

De witty cloud is een klein ontwikkel bord gebaseerd op de ESP-12 WiFi module. Net als de NodeMCU kan deze gemakkelijk via USB worden geprogrammeerd. Om dit systeem compact en energie besparend te houden bestaat deze uit 2 delen. De bovenste helft bevat een USB aansluiting (alleen spanning), een LDR, een LED en de ESP-12 module. Het onderste deel heeft een CH340 USB communicatie chip met USB aansluiting om de ESP chip te flashen / programmeren.

Sluit het onderste deel van de module met een micro usb kabel aan op een pc met de laatste versie van de Arduino-IDE ontwikkelingssoftware.
Start de Arduino-IDE en selecteer Adafruit Feather HUZZAH esp8266 in het tools>board menu. Selecteer de juiste usb-port in het tools>port menu.

Maak een nieuwe sketch aan, knip/plak onderstaande code en laad de sketch naar de esp8266 module. Na het uploaden start de module als access point Witty IoT. Zoek in de lijst met access points in de wifi settings van een telefoon of ander mobiel apparaat naar Witty IoT en maak een verbinding. De RGBled op uw esp8266 module knippert ter bevestiging van de verbinding.
In het file>examples menu vindt u diverse sketches om verder te exprimenteren met uw Witty board.

////////////////////////////////////////////////
// ESP8266 Serial ESP-12F Wi-Fi Witty Cloud Development Board.
// select "Adafruit Feather HUZZAH esp8266" in the board menu.
// test sketch:
// Creates AccessPoint "Witty IoT", find it in the wifi settings of
// a device and connect: your Witty board will blink.
////////////////////////////////////////////////

#include <ESP8266WiFi.h>

WiFiServer server(80);             /* Initialize the server on Port 80 */

void setup() {
 WiFi.mode( WIFI_AP );            /* Our ESP8266-12E is an AccessPoint */
 WiFi.softAP( "Witty_IoT", "12345678" );   /* Provide the (SSID, password) */ 
 server.begin();               /* Start the HTTP Server */
 
 Serial.begin( 115200 );           /* Start communication between the ESP8266-12E and the monitor window */
 IPAddress HTTPS_ServerIP = WiFi.softAPIP(); /* Obtain the IP of the Server */
 Serial.print( "Server IP is: " );      /* Print the IP to the monitor window */
 Serial.println( HTTPS_ServerIP );
}

void loop()
{
 WiFiClient client = server.available();
 
 /* no client: do nothing */
 if (!client) return;
 
 /* client: blink in acknowledgement */
 Serial.println( "Somebody has connected :)" );
 analogWrite(13, 255);
 delay(100);
 analogWrite(13, 0);
 analogWrite(15, 255);
 delay(100);
 analogWrite(15, 0);
 analogWrite(12, 255);
 delay(100);
 analogWrite(12, 0);
}